Thứ Hai, Ngày 01/09/2013      CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH HẢI QUAN 10/9/1945 - 10/92014

Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh sớm hoàn thành chỉ tiêu năm 2014

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp cả về kinh tế lẫn chính tr...

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tăng cường công tác phối hợp trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tăng cường công tác phối hợp trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Sáng ngày 22/08/2014, thực hiện chương trình kế hoạch của Ban Thường Vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Chương trình mục tiêu Quố...

Góp ý dự thảo Nghị định về thủ tục Hải quan và thành lập Cục Hải quan

Thực hiện công văn số 11156/BTC-TCHQ ngày 11/8/2014 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và công văn số 11158/BTC-TCHQ ngày 11/8/2014 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị ...

Một số điểm mới của Luật Hải quan sửa đổi số 54/2014/QH13

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua vào 23/6/2014 tại kỳ họp thứ VII và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/1/2015. Luật Hải quan sửa đổi 2014 xuất phát từ yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng mà thực tế phát triển kinh tế đối ngoại trước mắt cũng như lâu dài đặt ra; tạo hành lang phá...

  • Cổng thông tin Chính phủ
  • Photo Title 2
  • Cơ sở dữ liệu Quốc gia
  • Photo Title 4
  • Báo Hải quan
  • Cổng thông tin Hà Tĩnh