Thứ Tư, Ngày 20/08/2013      CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH: ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - PHÁT TRIỂN, THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO!

Điểm mới về địa bàn hoạt động hải quan, phối hợp chống buôn lậu

Điểm mới về địa bàn hoạt động hải quan, phối hợp chống buôn lậu

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển ...

Góp ý dự thảo Nghị định về thủ tục Hải quan và thành lập Cục Hải quan

Thực hiện công văn số 11156/BTC-TCHQ ngày 11/8/2014 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điề...

Góp ý dự thảo Nghị định về thủ tục Hải quan và thành lập Cục Hải quan

Thực hiện công văn số 11156/BTC-TCHQ ngày 11/8/2014 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và công văn số 11158/BTC-TCHQ ngày 11/8/2014 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị ...

Một số điểm mới của Luật Hải quan sửa đổi số 54/2014/QH13

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua vào 23/6/2014 tại kỳ họp thứ VII và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/1/2015. Luật Hải quan sửa đổi 2014 xuất phát từ yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng mà thực tế phát triển kinh tế đối ngoại trước mắt cũng như lâu dài đặt ra; tạo hành lang phá...

  • Cổng thông tin Chính phủ
  • Photo Title 2
  • Cơ sở dữ liệu Quốc gia
  • Photo Title 4
  • Báo Hải quan
  • Cổng thông tin Hà Tĩnh