Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Điều kiện, thủ tục xuất khẩu mặt hàng Tro bay

1/25/2018 4:07:58 PM

Nội dung câu hỏi:

Công ty chúng tôi đang tìm hiểu về xuất khẩu tro bay (lấy từ nhà máy nhiệt điện). Quý cơ quan có thể cho chúng tôi biết điều kiện, thủ tục để xuất khẩu tro bay và Tro bay có được xem là chất thải rắn công nghiệp thông thường không? Xin cám ơn!

Trả lời:

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến trao đổi với vướng mắc của anh/chị như sau:  
Mặt hàng tro bay không thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP nên công ty có thể xuất khẩu như hàng hoá thông thường. Ngoài Hồ sơ thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì cần phải căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1445/GSQL-GQ1 ngày 24/10/2016 của Tổng cục Hải quan dưới đây để thực hiện:
“Căn cứ các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 30/06/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì mặt hàng tro bay có nguồn gốc từ chất thải của nhà máy nhiệt điện thuộc danh mục chất thải nguy hại (CTNH) và chất thải có khả năng là CTNH.
+ Trường hợp tro bay phát sinh từ quá trình sử dụng nguyên liệu hyđrocacbon dạng nhũ tương: được phân định là CTNH trong mọi trường hợp (loại **);
+ Trường hợp tro bay phát sinh từ quá trình sử dụng nguyên liệu khác là loại chất thải có khả năng là CTNH (loại *). Trường hợp này cần lấy mẫu, phân tích để phân định CTNH theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại (nếu không áp dụng ngưỡng CTNH thì phải phân định và quản lý theo quy định về quản lý CTNH). Trường hợp được phân định là CTNH thì phải quản lý theo các quy định về quản lý CTNH, trường hợp được phân định là không phải là CTNH thì được quản lý theo các quy định về quản lý chất thải rắn thông thường”.
Công ty căn cứ quy định trên để xác định mặt hàng tro bay là CTNH hoặc chất thải có khả năng là CNTH để thực hiện quy định về quản lý CTNH và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Đồng thời, công ty tham khảo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ để thực hiện về quản lý chất thải.
Đề nghị Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể. 
 Trân trọng./.
 
 

Câu hỏi liên quan