Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

17:34:04 Ngày 06/08/2015

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính (i) tổ chức việc nhận hàng hóa xuất khẩu từ chủ hàng; (ii) khai hải quan (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự); (iii) đăng ký với Chi cục Hải quan về thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (bao gồm thời gian làm thủ tục thường xuyên và thời gian làm thủ tục đối với các trường hợp đột xuất); (iv) xuất trình để cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định; (v) nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có)

Bước 2: Cơ quan hải quan (Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế) (i) thực hiện làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự); (ii) thực hiện xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa và ấn định thuế theo quy định tại mục IV Thông tư 99/2010/TT-BTC hoặc xét miễn thuế, thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu theo thẩm quyền quy định;

Bước 3: Tổ chức phát hàng hóa nhập khẩu cho chủ hàng sau khi Chi cục Hải quan quyết định thông quan. Trường hợp hàng hóa không phát được cho chủ hàng thì trước khi chuyển hoàn nước gốc, doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trình hàng hoá đó cho Chi cục Hải quan kiểm tra lại trước khi xuất khẩu hàng hóa.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai hải quan: nộp 02 bản chính;

- Bản kê chi tiết: nộp 01 bản chụp;

- Vận tải đơn: nộp 01 bản chụp;

- Hóa đơn thương mại: nộp 01 bản chụp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất;

- Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thực kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa. Trong trường hợp lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan

8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng (Thông tư số 172/2010/TT-BTC)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hải quan ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 /12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;

- Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính;

- Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02/8/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát.

- Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010

- Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012.

Phi mậu dịch, XNK biên giới, bưu chính, chuyển phát nhanh