Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

17:34:01 Ngày 06/08/2015

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trước khi chuyến hàng đến, doanh nghiệp chuyển phát nhanh (i) tiếp nhận bản lược khai hàng hóa từ đối tác nước ngoài; chuyển bản lược khai hàng hóa cho Chi cục Hải quan chậm nhất 02 giờ trước khi chuyến hàng được vận chuyển đến địa điểm làm thủ tục hải quan; (ii) dự kiến phân luồng hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 36/2011/TT-BTC và khai hải quan trừ trường hợp chủ hàng yêu cầu trực tiếp làm thủ tục hải quan; (iii) thực hiện điều chỉnh nội dung tờ khai hải quan  theo quyết định của Chi cục Hải quan  (nếu có); (iv) nộp các giấy tờ liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Bước 2: Cơ quan Hải quan (i) tiếp nhận bản lược khai hàng hóa và nội dung khai hải quan từ doanh nghiệp và kiểm tra việc khai hải quan (bao gồm cả việc phân loại hàng hóa) của doanh nghiệp. (ii) trường hợp có nội dung khai hải quan phải điều chỉnh thì công chức hải quan (công chức thực hiện theo ủy quyền của lãnh đạo Chi cục Hải quan) quyết định ngay nội dung phải điều chỉnh để doanh nghiệp thực hiện việc điều chỉnh (quyết định điều chỉnh được ghi ở cột ghi chú - mẫu HQ 01-BKHCPN) và thực hiện cập nhật các nội dung khai hải quan phải điều chỉnh vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ. Trường hợp không có nội dung khai hải quan phải điều chỉnh thì công chức hải quan thông báo ngay cho doanh nghiệp biết việc Chi cục Hải quan quyết định chấp nhận nội dung khai hải quan. (iii) Đối với "hàng hóa chưa xác định được nội dung khai báo hải quan" quy định tại điểm 1.3, khoản 1, Điều 6 Thông tư 36/2011/TT-BTC thì Chi cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai hải quan theo Bản kê hàng hóa nhập khẩu chưa xác định nội dung khai báo hải quan (theo mẫu HQ02-BKHCPN ban hành kèm theo Thông tư 36/2011/TT-BTC).

Bước 3: Khi chuyến hàng đến, doanh nghiệp (i) căn cứ quyết định của Chi cục Hải quan đối với nội dung khai hải quan để thực hiện phân luồng thực tế hàng hóa. Từng luồng hàng hóa nhập khẩu được đánh dấu bằng việc dán giấy màu khác nhau lên từng kiện hàng, gói hàng trước khi kết thúc việc phân luồng thực tế hàng hóa; (ii) nộp hồ sơ hải quan; (iii) xuất trình hàng hóa phải kiểm tra thực tế cho công chức hải quan.

Bước 4: Cơ quan Hải quan giám sát việc doanh nghiệp thực hiện phân luồng thực tế hàng hóa và thực hiện việc kiểm tra hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 36/2011/TT-BTC.

Bước 5: Đối với hàng hóa nhập khẩu không phát được cho chủ hang hoặc hàng hóa lạc tuyến quốc tế (hàng hóa từ nước này lạc tuyến sang nước khác), doanh nghiệp có văn bản gửi Chi cục Hải quan đề nghị được trả lại nơi gửi hàng đối với hàng hóa nhập khẩu không phát được cho chủ hang hoặc được chuyển hoàn hàng hóa lạc tuyến đến nước gửi (nước xuất khẩu) hoặc chuyển hàng hóa lạc tuyến đến nước có địa chỉ được ghi trên bao bì.

Bước 6: Công chức hải quan (i) kiểm tra lại hàng hóa nhập khẩu đã thông quan mà doanh nghiệp không phát được cho chủ hàng trước khi doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa để trả lại nơi gửi hàng. (ii)  Tiếp nhận văn bản đề nghị của doanh nghiệp để xem xét giải quyết việc doanh nghiệp chuyển hoàn hàng hóa lạc tuyến đến nước gửi (nước xuất khẩu) hoặc chuyển hàng hóa lạc tuyến đến nước có địa chỉ được ghi trên bao bì.

Bước 7: Doanh nghiệp nộp bản chính tờ khai hải quan (bản lưu người khai hải quan); xuất trình hàng hóa cho công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi xuất khẩu hàng hóa để trả lại nơi gửi hàng.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu không có thuế (đối với hàng hóa không phải nộp thuế): 02 bản (in từ máy tính).

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính (đối với hàng hóa khác hàng hóa không phải nộp thuế).

- Các giấy tờ liên quan đến từng loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh) hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (đối với phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa xuất cảnh, nhập cảnh).

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan

8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng (Thông tư số 172/2010/TT-BTC)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ khai hải quan theo Thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012;

- Bản kê chi tiết Thông tư số 36/2011/TT-BTC

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Thủ tục hành chính này được áp dụng đối với phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ trên tuyến đường và cửa khẩu đối với như sau:

1. Từ Việt Nam đến Trung Quốc và ngược lại qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn.

2. Từ Việt Nam đến Lào/Thái Lan/Singapore/Malaysia và ngược lại qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - tỉnh Quảng Trị/cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - tỉnh Hà Tĩnh.

3. Từ Việt Nam đến Campuchia và ngược lại qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - tỉnh Tây Ninh.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

- Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012;

- Thông tư số 36/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011.

Phi mậu dịch, XNK biên giới, bưu chính, chuyển phát nhanh