Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, kho hàng không kéo dài

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, kho hàng không kéo dài

14:18:48 Ngày 28/05/2019

 

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

​1. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.

+ Bước 2: Cơ quan hải quan giải quyết theo văn bản đề nghị.

2. Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn    

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấm dứt hoạt động.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, hải quan.

 

Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan