Thủ tục gia hạn hiệu lực của đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Tổng cục Hải quan

Thủ tục gia hạn hiệu lực của đơn yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Tổng cục Hải quan

09:18:47 Ngày 04/08/2015

Ban hành tại Quyết định 1574/QĐ-BTC ngày 04/7/2011

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan Hải quan tiếp nhận văn bản đ nghị gia hạn giám sát đối với các các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Nam.

- Bước 2: Cơ quan Hải quan thông báo bằng văn bản cho người nộp văn bản đ nghị gia hạn về việc chấp nhận, không chấp nhận đ nghị gia hạn trong thời gian theo quy định.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

- Thông qua các hệ thống bưu chính

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đ nghị gia hạn thời hạn giám sát đối với các các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Nam.

- Các thông tin khác (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết : 10 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan nhận văn bản đ nghị gia hạn.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện TTHC:                  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Điều tra chống buôn lậu

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điều tra chống buôn lậu

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc Thông báo từ chối chấp nhận Đơn yêu cầu

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Luật Hải quan số 29/2001/ QH10 ngày 29/06/2001 có hiệu lực từ ngày 01/01/ 2002.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 154/2005/ NĐ- CP ngày 15/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

- Nghị định số 105/2006/ NĐ- CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhàn nước về sở hữu trí tuệ.

- Nghị định số 119/2010/ NĐ- CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ- CP ngày 22/09/2006.

- Thông tư số 44/2011/TTBTC ngày 01/04/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực từ ngày 19/05/ 2011.

Sở hữu trí tuệ