Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

XNK thương mại và một số loại hình đặc thù

TT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV Lượt xem
1 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Cấp Chi cục 4 660
2 Thủ tục xuất khẩu kim cương thô Cấp Chi cục 4 2300
3 Thủ tục nhập khẩu kim cương thô Cấp Chi cục 4 2182
4 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 2185
5 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 2 2113
6 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần Cấp Chi cục 2 2218
7 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan Cấp Chi cục 2 2236
8 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh Cấp Chi cục 2 2148
9 Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 2164
10 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 2049
11 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu thương mại (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 2130
12 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thương mại (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 2222