Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Gia công cho thương nhân nước ngoài

TT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV Lượt xem
1 Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 1689
2 Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó tái nhập trở lại Việt Nam Cấp Chi cục 4 1657
3 Thủ tục hải quan xử lý nguyên vật liệu dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị thuê mượn tạm nhập phục vụ hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 1546
4 Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 1675
5 Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 1701
6 Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 1753
7 Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 1704
8 Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công (thủ công - điện tử) Cấp Chi cục 4 1647
9 Thủ tục thông báo mã nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công Cấp Chi cục 2 1675