Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chuyển cảng, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh, đa phương thức