Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Nộp thuế, bảo lãnh thuế và các thủ tục liên quan

TT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV Lượt xem
1 Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế… đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 01 Chi cục Hải quan. Cấp Chi cục 4 7806
2 Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế… đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 02 Chi cục Hải quan trở lên thuộc 01 Cục Hải quan Cấp Cục
4 5609
3 Thủ tục áp dụng bảo lãnh số tiền thuế phải nộp cho 01 tờ khai hải quan (bảo lãnh riêng) Cấp Chi cục 4 2001
4 Thủ tục áp dụng bảo lãnh số tiền thuế phải nộp cho nhiều tờ khai (bảo lãnh chung) Cấp Chi cục 4 2153
5 Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn quy định Cấp Chi cục 2 2168
6 Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu ngoài thời hạn quy định Cấp Chi cục 2 2162
7 Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ… Cấp Chi cục 1 1783
8 Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 - cơ quan thực hiện: Cục Hải quan Cấp Cục
4 2102
9 Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 - cơ quan thực hiện: Tổng cục Hải quan Cấp Tổng cục
4 2116
10 Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế…) Cấp Cục
4 1772
11 Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế Cấp Tổng cục
1 2167