Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xóa nợ

TT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV Lượt xem
1 Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo. Cấp Cục
4 642
2 Thủ tục xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (theo qui định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế được bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Cấp Cục
4 617
3 Thủ tục đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế Cấp Cục
Cấp Chi cục
4 649
4 Thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49 Cấp Cục
Cấp Chi cục
4 647
5 Đăng ký danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế Cấp Cục
4 2151
6 Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan Cấp Cục
4 2156
7 Thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi Cấp Cục
4 2179
8 Thủ tục quyết toán việc xuất khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan. Cấp Cục
4 1918
9 Thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu tặng có trị giá trên 30 triệu đồng tặng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng ngân sách nhà nước; quà biếu tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện, nghiên cứu khoa học Cấp Tổng cục
1 1753
10 Xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan Cấp Chi cục 1 2093
11 Thủ tục hoàn thuế đối với các trường hợp được xét hoàn thuế theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC Cấp Chi cục 1 2132
12 Thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng Cấp Tổng cục
1 2137
13 Thủ tục kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và hàng hóa Cấp Chi cục 2 2046
14 Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế Cấp Chi cục 1 2114
15 Thủ tục chấm dứt đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng với Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng Cấp Tổng cục
1 2096
16 Thủ tục xoá nợ tiền thuế, tiền phạt (thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế và Thông tư số 24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 sửa đổi bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC) Cấp Cục
4 1638