Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Phát hành, sử dụng biên lai thu thuế, lệ phí hải quan