Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Địa điểm kiểm tra, tập kết, làm thủ tục hải quan

TT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV Lượt xem
1 Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới. Cấp Tổng cục
4 621
2 Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi. Cấp Tổng cục
4 622
3 Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, kho hàng không kéo dài Cấp Tổng cục
4 631
4 Thủ tục chấm dứt, tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi Cấp Tổng cục
4 643
5 Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa Cấp Tổng cục
1 2162
6 Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Cấp Tổng cục
1 2144
7 Thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu Cấp Tổng cục
1 2042
8 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng Cấp Tổng cục
1 2153
9 Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất Cấp Cục
4 2149
10 Thủ tục tạm dừng hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; địa điểm kiểm tra tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên Cấp Tổng cục
1 1808