Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Xăng dầu, khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

TT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV Lượt xem
1 Thủ tục hải quan đối với nhập khẩu, tạm nhập xăng dầu Cấp Chi cục 4 2039
2 Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, tái xuất xăng dầu Cấp Chi cục 4 2054
3 Thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất Cấp Chi cục 4 2101
4 Thủ tục hải quan đối với tái xuất xăng, dầu cho tàu bay Cấp Chi cục 4 2093
5 Thủ tục hải quan đối với nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu Cấp Chi cục 4 2018
6 Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng, nguyên liệu nhập khẩu, tạm nhập Cấp Chi cục 4 2099
7 Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu xuất khẩu, tái xuất Cấp Chi cục 4 2069
8 Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa Cấp Chi cục 4 1964
9 Thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nguyên liệu xuất khẩu, nhập khẩu bằng ống chuyên dụng hoặc tại giếng ngoài khơi Cấp Chi cục 4 2045
10 Thủ tục hải quan đối với khí và LPG, nguyên liệu quá cảnh Cấp Chi cục 2 2111
11 Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Cấp Chi cục 4 2076
12 Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Cấp Chi cục 4 2064