Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng

 Thực hiện nội dung Công văn số 1981-CV/BTGTU, ngày 03/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Biên tập đăng tải Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 -01/8/2020): Tải tài liệu tại đây

Phần thứ nhất

90 NĂM NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG -

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN VẺ VANG

 

I. SỰ RA ĐỜI NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

Sau gần 5 tháng được thành lập và đi vào hoạt động, lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8” đề rõ: “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay. Tài liệu  phát hành đã tạo được sự chú ý của dư luận xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ ngày 01/8 đến tháng 10 năm 1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân ta chống ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến.

Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

II. 90 NĂM - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

1. Công tác tuyên giáo thời kỳ 1930 - 1945

1.1.Công tác chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào nước ta, là người vạch ra đường hướng cơ bản của cách mạng Việt Nam, trực tiếp tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện cán bộ, chuẩn bị tốt mọi mặt về tổ chức để đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tác phẩm của Hồ Chí Minh như "Bản án chế độ thực dân Pháp" (1925), "Đường Kách mệnh" (1927)... các tờ báo do Người sáng lập như "Người cùng khổ", "Thanh niên"... là những tài liệu đầu tiên để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Các tài liệu đó đã có sức cuốn hút mạnh mẽ các tầng lớp trí thức tiến bộ và những người tiên tiến trong giai cấp công nhân, thức tỉnh lòng yêu nước của Nhân dân đấu tranh đi đến thắng lợi. Để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cốt cán cho Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã cùng các đồng chí của mình mở lớp huấn luyện cán bộ, gửi một số cán bộ sang Liên Xô đào tạo. Ngày 03/02/1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các văn kiện như Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại hội nghị, trở thành Cương lĩnh đầu tiên của Đảng.

Nguyễn Ái Quốc và những chiến sĩ cộng sản đầu tiên cũng chính là những cán bộ tư tưởng đầu tiên của Đảng trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng Việt Nam và vận động, cổ vũ, tổ chức quần chúng Nhân dân thực hiện đường lối đó.

1.2. Công tác tuyên giáo sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến cách mạng Tháng Tám 1945

- Thời kỳ 1930 - 1931, Đảng chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo quần chúng tiếp tục đấu tranh. Những khẩu hiệu nêu ra phản ánh nguyện vọng bức thiết của quần chúng lao động, nhờ đó, phong trào cách mạng đã dấy lên mạnh mẽ, mà đỉnh cao là cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. Nhiều cuộc bãi công, biểu tình mặc dù bị địch đàn áp đẫm máu, nhưng không ngăn cản được khí thế đấu tranh của quần chúng, buộc địch phải có một số nhượng bộ.

- Trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ 1936 - 1939, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng tạo ra cao trào cách mạng sôi nổi, là cuộc tổng diễn tập thứ hai cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám về sau. Công tác tuyên giáo nhằm mục tiêu đấu tranh đòi tự do dân chủ, cải thiện đời sống và hoà bình, chống phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh; lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống các khuynh hướng sai lầm: hẹp hòi, bảo thủ, rụt rè, thoả hiệp vô nguyên tắc trong thực hiện chính sách mặt trận. Công tác tư tưởng đã liên tục tố cáo tội ác và các thủ đoạn lừa bịp của địch và bè lũ tay sai, chống lại những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ của bọn Tờ-rốt-kít. Trong thời kỳ này, Đảng đã mở rộng công tác tuyên truyền cổ động, giáo dục, truyền bá quốc ngữ trong quần chúng, tổ chức các cuộc hội họp, mít tinh, vận động tranh cử. Xuất bản và phát hành sách báo công khai. Tiến hành các cuộc thảo luận, tranh luận về các vấn đề lý luận chính trị, tạo điều kiện cho đường lối, chủ trương của Đảng đi vào quần chúng rộng rãi. Góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn hoá dân tộc, cổ vũ mạnh mẽ khí thế của phong trào cách mạng, tập hợp đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiến bộ tham gia cách mạng.

- Thời kỳ 1939 - 1945, công tác tuyên giáo đã phục vụ thiết thực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc rất oanh liệt và thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo thực sự là những chiến sĩ xung kích, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy cao độ lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất của dân tộc, nổi dậy tự giải phóng mình khỏi ách nô lệ của đế quốc và tay sai. Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối độc lập tự chủ, đầy sáng tạo của cách mạng Việt Nam. Đồng thời cũng là thành tựu to lớn của công tác tuyên giáo trong việc giáo dục và vận động cách mạng, biến chủ nghĩa Mác - Lênin, t­ư tưởng Hồ Chí Minh và đư­ờng lối, chính sách của Đảng thành phong trào cách mạng của quần chúng trong quá trình đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân, phong kiến.

2. Công tác tuyên giáo trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975)

2.1. Thời kỳ 1945 -1954

Thời kỳ 1945- 1946, công tác tuyên giáo tập trung giáo dục ý chí kiên cường, bất khuất, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng và chính quyền Nhân dân, giữ vững lời thề  "Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập", tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền cách mạng và Mặt trận Việt Minh. Cổ vũ Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ lớn: diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Ngay sau khởi nghĩa giành thắng lợi, Bộ Tuyên truyền được thành lập đã tiến hành tiếp quản các cơ sở tuyên truyền, báo chí của chế độ cũ. Đài phát sóng Bạch Mai, Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam được thành lập và hoạt động từ ngày 07/9/1945. Việt Nam Thông tấn xã cũng được thành lập để cung cấp tin cho các cơ quan lãnh đạo và phục vụ công tác tuyên truyền. Báo Cờ giải phóng của Đảng, Cứu Quốc của Mặt trận Việt minh, Lao động của Hội Công nhân cứu quốc, Tiếng gọi phụ nữ của Hội Phụ nữ cứu quốc, Hồn nước của Đoàn Thanh niên cứu quốc... đã được phát hành công khai, rộng rãi. Công tác tuyên truyền tập trung tố cáo âm mưu và tội ác của thực dân Pháp ở miền Nam, khơi sâu lòng căm thù giặc và ý chí quyết tâm chống xâm lược, ủng hộ đồng bào miền Nam kháng chiến.

Thời kỳ 1946 - 1954, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối kháng chiến của Đảng, chỉ rõ phương châm, mục đích cuộc kháng chiến, phân tích một cách khoa học những chỗ mạnh, yếu của ta so với những chỗ mạnh, yếu của địch; giải thích rõ cho Nhân dân hiểu vì sao phải kháng chiến, làm thế nào để thắng, đánh nhất định khổ, nhưng nhất định thắng lợi.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ... đã có mặt trên các chiến trường nóng bỏng, phản ánh và động viên tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu, sản xuất của chiến sĩ, đồng bào cả nước. Thời gian này, công tác khoa giáo tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, vận động trí thức; tổ chức bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ, phát triển nền giáo dục quốc dân, chống văn hóa nô dịch của thực dân, xây dựng nền văn hóa mới với ba nguyên tắc: khoa học hóa, đại chúng hóa, dân tộc hóa. Công tác tuyên huấn đã động viên phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm; nêu bật ý nghĩa to lớn của các chiến thắng Việt Bắc, Biên giới, Đông xuân 1953 - 1954... Tuyên truyền rộng rãi nội dung Đại hội lần thứ II của Đảng...

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng đã chỉ đạo công tác tuyên giáo tập trung giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tích cực tiến công, ý chí quyết thắng, quyết tâm chấp hành mệnh lệnh chiến đấu, khắc phục tư tưởng tiêu cực, ngại gian khổ hy sinh, uốn nắn tư tưởng chủ quan, khinh địch khi có thắng lợi, nêu gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh oanh liệt trong toàn quân, toàn dân.

Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương, thừa nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Nhân dân ta bước sang một thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp tục đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà.

2.2. Thời kỳ 1954 - 1975

Công tác tuyên giáo của Đảng thực hiện cuộc vận động chính trị to lớn, nhằm quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược là cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Tập trung tạo sự nhất trí về chính trị, tinh thần của toàn xã hội. Phát hiện và uốn nắn những lệch lạc trong Nhân dân, chống sự phá hoại về mặt tư tưởng của các lực lượng thù địch, chống chiến tranh tâm lý, chống văn hóa nô dịch, phê phán lối sống đồi trụy của Mỹ ngụy. Kết hợp giáo dục chính trị, động viên kịp thời, phát động tư tưởng đi liền với tổ chức; tập hợp rộng rãi tất cả mọi người dân yêu nước, mọi lực lượng tiến bộ trên thế giới và ngay ở nước Mỹ; tạo sự đồng tình ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của các nước xã hội chủ nghĩa để bảo vệ thành công chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Công tác tuyên giáo đã góp phần động viên Nhân dân miền Bắc ra sức khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa. Đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người lao động làm chủ đất nước, có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có văn hóa và kỹ thuật, có sức khỏe, những người phát triển toàn diện để xây dựng xã hội mới. Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học tự nhiên, kỹ thuật và khoa học xã hội; xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học; tiến hành phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật trong đông đảo quần chúng, phát động phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và kỹ thuật. Cổ vũ những điển hình xuất sắc trên một số lĩnh vực chủ yếu được các ngành, các đoàn thể tổng kết, trở thành ngọn cờ tiêu biểu của phong trào thi đua như Gió Đại Phong, Sóng Duyên Hải, Tiếng trống Bắc Lý; “CờBa nhất”… Nhiều lĩnh vực, công tác tuyên giáo ở miền Bắc đã phát triển mạnh mẽ, có quy mô lớn, đặc biệt là giáo dục và y tế.

Khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, công tác tuyên giáo đã khơi dậy ý chí thi đua yêu nước: “Tay cày tay súng”, “Tay búa tay súng”, “Tiếng hát át tiếng bom”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không”, bảo vệ vững chắc Thủ đô Hà Nội và miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba (khoá III), tháng 10 năm 1961, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam được thành lập. Công tác tuyên giáo ở miền Nam đã cổ vũ quần chúng đẩy mạnh đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang ở khắp mọi nơi, trên cả ba vùng: miền núi, đồng bằng và đô thị; khơi dậy lòng căm thù giặc, bồi dưỡng lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, đức hy sinh, tạo nên phong trào thi đua giết giặc, lập công. Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội là kết quả của đường lối lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết quả của sức mạnh trí tuệ Việt Nam, của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Công tác tuyên giáo đã góp phần xứng đáng làm nên sức mạnh diệu kỳ Việt Nam để chiến đấu và chiến thắng hoàn toàn kẻ thù đó là một trong những chiến công vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

 3. Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ năm 1975 đến nay)

 

 

Tin cùng chuyên mục