Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cơ sở.

    Thực hiện phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cơ sở.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng; là một nguyên tắc, nội dung sinh hoạt chi bộ; là vũ khí sắc bén ...

6229 view Xem chi tiết

Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ

    Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng; là một nguyên tắc, nội dung sinh hoạt chi bộ; là vũ khí sắc bén ...

1514 view Xem chi tiết

Cách mạng tháng tám 1945 và một thời đại mang tên Hồ Chí Minh

    Cách mạng tháng tám 1945 và một thời đại mang tên Hồ Chí Minh

Cách mạng tháng Tám 1945 mở ra thời đại Hồ Chí Minh - thời đại của sự nghiệp giải phóng đất nước ra khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân phương ...

1445 view Xem chi tiết

Tôn vinh quá khứ nhưng phải phù hợp với thực tiễn

    Tôn vinh quá khứ nhưng phải phù hợp với thực tiễn

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chúng ta luôn nhớ lời Bác dạy: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Sinh thời, Bác ...

1332 view Xem chi tiết

Học tập và làm theo Bác về “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

    Học tập và làm theo Bác về “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững  ...

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: đoàn kết làm nên sức mạnh, đoàn kết là điểm then chốt, là cội nguồn của thành công, là mục tiêu để phấn đấu, ...

3153 view Xem chi tiết

Cán bộ, đảng viên học tập tấm gương của Bác về “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, ...

    Cán bộ, đảng viên học tập tấm gương của Bác về “Đoàn kết, xây dựng  ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta, nhờ đoàn kết chặt chẽ mà Đảng ta đã ...

2751 view Xem chi tiết

Chi bộ Hải quan Hồng Lĩnh: Gắn học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm vụ chính ...

    Chi bộ Hải quan Hồng Lĩnh: Gắn học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm  ...

Thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, Chi ủy Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học ...

1557 view Xem chi tiết

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

    Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là ...

32253 view Xem chi tiết
1 2 3 4