Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Tôn vinh quá khứ nhưng phải phù hợp với thực tiễn

    Tôn vinh quá khứ nhưng phải phù hợp với thực tiễn

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chúng ta luôn nhớ lời Bác dạy: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Sinh thời, Bác ...

1329 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7