Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  310 văn bản Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 14/2016/QĐ-UBND 12/04/2016 Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế về mua, bán hàng miễn thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh
2 20/2016/NĐ-CP 30/03/2016 Nghị định 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
3 51/2016/TT-BTC 18/03/2016 Thông tư 51/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
4 48/2016/TT-BTC 17/03/2016 Thông tư 48/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
5 3357/BTC-TCT 14/03/2016 Công văn 3357/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật
6 02/2016/TT-BCT 11/03/2016 Thông tư 02/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016
7 1275/BYT-TB-CT 11/03/2016 Công văn 1275/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc đề nghị thực hiện đúng các quy định cơ chế hải quan một cửa quốc gia và Thông tư 30/2015/TT-BYT của Bộ Y tế
8 384/QĐ-TCHQ 04/03/2016 Quyết định 384/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
9 10/2016/QĐ-TTg 03/03/2016 Quyết định 10/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
10 31/2016/TT-BTC 23/02/2016 Thông tư 31/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
11 02/CT-BTC 18/02/2016 Chỉ thị 02/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc hội nhập trong lĩnh vực tài chính năm 2016
12 19/2016/TT-BTC 01/02/2016 Thông tư 19/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
13 NQĐHTQ 28/01/2016 Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
14 03/2016/TT-BYT 21/01/2016 Thông tư 03/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu
15 12/2016/TT-BTC 20/01/2016 Thông tư 12/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên
16 08/2016/TT-BTC 18/01/2016 Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý. thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
17 812/BTC-TCHQ 18/01/2016 Công văn 812/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
18 45/QĐ-TCHQ 13/01/2016 Quyết định 45/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của ngành Hải quan năm 2016
19 52-CT/TW 09/01/2016 Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất
20 01/NQ-CP 07/01/2016 Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016