Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  323 văn bản Trang: 11 12 13 14 15 16 17
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 384/QĐ-TCHQ 04/03/2016 Quyết định 384/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan
2 10/2016/QĐ-TTg 03/03/2016 Quyết định 10/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển
3 31/2016/TT-BTC 23/02/2016 Thông tư 31/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
4 02/CT-BTC 18/02/2016 Chỉ thị 02/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc hội nhập trong lĩnh vực tài chính năm 2016
5 19/2016/TT-BTC 01/02/2016 Thông tư 19/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
6 NQĐHTQ 28/01/2016 Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
7 03/2016/TT-BYT 21/01/2016 Thông tư 03/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu
8 12/2016/TT-BTC 20/01/2016 Thông tư 12/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên
9 08/2016/TT-BTC 18/01/2016 Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý. thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
10 812/BTC-TCHQ 18/01/2016 Công văn 812/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
11 45/QĐ-TCHQ 13/01/2016 Quyết định 45/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của ngành Hải quan năm 2016
12 52-CT/TW 09/01/2016 Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất
13 01/NQ-CP 07/01/2016 Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
14 04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Nghị định 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
15 01/2016/TT-BCT 05/01/2016 Thông tư 01/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016
16 217/2015/TT-BTC 31/12/2015 Thông tư 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới (BG) của thương nhân và cư dân BG theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg
17 218/2015/TT-BTC 31/12/2015 Thông tư số 218/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu
18 136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Nghị định 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
19 56/2015/TT-BCT 31/12/2015 Thông tư 56/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
20 54/2015/TT-BCT 30/12/2015 Thông tư 54/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới