Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  310 văn bản Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 105-QĐ/TW 19/12/2017 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
2 244-QĐ/ĐUK 21/11/2017 Quyết định kiểm tra, đánh giá tổ chức, cơ sở đảng năm 2017
3 125/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
4 34-KH/ĐUK 15/11/2017 Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
5 102-QĐ/TW 15/11/2017 Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
6 1216-CV/BTCTU 14/11/2017 Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017
7 19-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
8 20-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
9 18-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả
10 21-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới
11 52-KL/TU 23/10/2017 Kết luận số 52-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
12 10-Ctr/ĐUK 11/10/2017 Chương trình hành động số 10-CTr/ĐUK thực hiện các Nghị quyết lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII
13 98-QĐ/TW 07/10/2017 Quy định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ
14 5975/TCHQ-GSQL 11/09/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O
15 2999/QĐ-TCHQ 06/09/2017 Quyết định của Tổng cục Hải quan về việc Ban hành quy chế kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
16 37/2017/QĐ-TTg 17/08/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
17 SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHO CÔNG DÂN THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN 17/08/2017 SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHO CÔNG DÂN THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN
18 2979/TXNK-CST 08/08/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan về việc chính sách thuế đối với xe ô tô thay đổi mục đích sử dụng
19 1589/GSQL-GQ1 01/08/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg
20 90/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y