Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  310 văn bản Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 11/2017/TT-BCT 28/07/2017 Thông tư của Bộ Công thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
2 69-KH/ĐU 27/07/2017 Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020
3 2754/QĐ-BCT 20/07/2017 Quyết định của Bộ Công thương về việc sửa đổi Quyết định 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu
4 14-CT/TW 19/07/2017 Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
5 64-KH/ĐU 12/07/2017 Kế hoạch triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
6 4520/TCHQ-GSQL 05/07/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan về việc nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
7 65/2017/TT-BTC 27/06/2017 Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam
8 665-CV/TU 21/06/2017 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI
9 11-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết 11-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
10 12-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
11 10-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
12 28/2017/QĐ-UBND 29/05/2017 Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
13 07/2017/TT-BCT 19/05/2017 Thông tư 07/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón
14 15/2017/QĐ-TTg 12/05/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
15 02-NQ/TU 12/05/2017 Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thế giới tới
16 824/QĐ-BTC 09/05/2017 Quyết định 824/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ khoản kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác của các Tổng cục và các Cục (và đơn vị tương đương) tại các địa phương
17 1181/TXNK-CST 12/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam về chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu
18 2380/TCHQ-GSQL 10/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Thành về Mã HS trên C/O mẫu KV
19 2381/TCHQ-GSQL 10/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Shiseido Việt Nam về vướng mắc C/O
20 1063/TXNK-CST 05/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Thực phẩm F&G Việt Nam về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu