Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  323 văn bản Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 665-CV/TU 21/06/2017 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI
2 11-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết 11-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
3 12-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
4 10-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
5 28/2017/QĐ-UBND 29/05/2017 Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
6 07/2017/TT-BCT 19/05/2017 Thông tư 07/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón
7 15/2017/QĐ-TTg 12/05/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
8 02-NQ/TU 12/05/2017 Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thế giới tới
9 824/QĐ-BTC 09/05/2017 Quyết định 824/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ khoản kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác của các Tổng cục và các Cục (và đơn vị tương đương) tại các địa phương
10 1181/TXNK-CST 12/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam về chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu
11 2380/TCHQ-GSQL 10/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Thành về Mã HS trên C/O mẫu KV
12 2381/TCHQ-GSQL 10/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Shiseido Việt Nam về vướng mắc C/O
13 1063/TXNK-CST 05/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Thực phẩm F&G Việt Nam về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
14 39/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Nghị định của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (hiệu lực ngày 20/05/2017)
15 1105/QĐ-BCT 30/03/2017 Quyết định của Bộ Công thương về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu.
16 04/2017/QĐ-TTg 09/03/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
17 166/QĐ-BTC 25/01/2017 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đến hết ngày 31/12/2016
18 05-CTR/ĐU 23/01/2017 Chương trình hành động của Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tinhv về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
19 477-CTR/TU 19/01/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
20 478-CT/TU 19/01/2017 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Bna chấp hành Trung ương Đảng khóa XII