Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Chi bộ Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh sinh hoạt chuyên đề “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường “

2/10/2017 9:03:24 AM

         Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ công chức, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng ngày 08/02/2017 Chi bộ Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “ Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường”

       Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Việc học tập và làm theo Bác là rất quan trọng và cần thiết, có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là ngọn đuốc soi đường công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

      Đây chính là tinh thần cốt lõi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, nguồn lực vô giá xây dựng văn hóa con người Việt Nam.

        Trong 5 năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tại Chi bộ Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, lập trường tư tưởng đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp ủy đã chú trọng đến vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, vai trò của người đứng đầu. Gắn làm theo Bác với việc không ngừng đổi mới lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho các doanh nghiệp. Kết quả đạt được thể hiện ở từng lĩnh vực công tác và trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều cán bộ, đảng viên luôn đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tôn trọng lắng nghe ý kiến của Nhân dân, Doanh nghiệp, được người dân, Doanh nghiệp trên địa bàn đánh giá cao. Việc “làm theo” được cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao và xem đây là một tiêu chí nhận xét, đánh giá, phân loại hàng năm.

        Đẩy manh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là động lực để Chi bộ Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần vào sự phát triển bền vững của Cục Hải quan tỉnh Hà tĩnh./.

 (Quang Huy - Hải quan Hồng Lĩnh)

 

 

Tin cùng chuyên mục