Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Giới thiệu bài dự thi đạt giải nhất - tác giả Nguyễn Khánh Chi - Chi bộ Văn phòng (phần 1)

4/5/2017 4:39:16 PM

         Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Việc học tập và làm theo Bác là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bàn, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đúng dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), ngày 15/5/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 16/5/2016, Ban bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. So với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị số 05-CT/TW có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tổ chức Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tháng 11/2006) nêu nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Trong các tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Di chúc và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí”.

Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tháng 5/2011), nội dung học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được nêu khái quát: “Bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác”.

Đến Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tháng 5/2016) thì các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được định nghĩa khái quán nhưng rất cụ thể, thể hiện bước tiến về lý luận và thực tiễn trong học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Về tư tưởng Hồ Chí Minh: “Đó là hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sực mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ tranh nhân dân; về xây dựng phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng...”

Về đạo đức Hồ Chí Minh: “Đó là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quộc, phụng sự Nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần , kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của Nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội...”

Về phong cách Hồ Chí Minh: “... phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kì diệu trong hoạt động, ứng xử hàng ngày. Đó là phong cáh tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm dượm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng dân chủ, tự mình nêu gương”.

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối, hàng năm Đảng ủy Cục đều ban hành kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ đạo các Chi bộ đưa việc học tập và làm theo Bác thành nền nếp, là một nội dung sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ.

Việc phát động và tổ chức cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; khuyến khích, động viên đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phát hiện, nêu gương, góp phần nhân rộng những nhân tố mới, điền hình tiên tiên, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (xem tiếp phần 2 tại đây)

Tin cùng chuyên mục