Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay

4/14/2017 7:28:19 AM

           Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Người thường xuyên căn dặn, chỉ dẫn cho toàn Đảng bằng cả lý luận và thực tiễn, bằng cả cuộc sống và sự nghiệp cách mạng của mình. Những lời căn dặn và những việc làm của Người đã trở thành bài học lớn xuyên suốt mà mỗi cán bộ, đảng viên đều phải học tập và noi theo.

Từ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) đến việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) bước đầu đã đem lại những kết quả tích cực. Trong đó, rõ nhất là tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong phần lớn cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, kết quả đạt được trong việc thực hiện vẫn chưa thực sự như mong muốn đặt ra. Thực tế, việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa thật sâu đậm, rõ nét, còn hình thức. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, trong đó vấn đề cốt yếu nhất, trăn trở nhất vẫn là vai trò nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp chưa thể hiện tốt. Thậm chí, không ít trường hợp cán bộ, đảng viên khi thực hiện chỉ dừng lại ở việc hô hào, phô trương, hình thức, nói suông mà không thực hành, “nói một đàng, làm một nẻo”, “nói không đi đôi với làm”, thiếu tinh thần làm gương, đi trước, làm trước. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý hô hào học tập phong cách lãnh đạo quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác, nhưng trong việc làm thực tế thì ngược lại, vẫn còn nặng về bệnh hình thức, thành tích, độc đoán, cá nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm, chưa thật coi trọng việc lắng nghe ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân, phản biện của dư luận xã hội về hiệu quả kinh tế - xã hội của một số đề án, dự án lớn, hay trong công tác cán bộ dẫn đến tình trạng tham nhũng, lãng phí, nạn chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển như lời bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 2, khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra; vẫn còn xuất hiện thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư tưởng “an phận, thủ thường”, “dĩ hòa vi quý”, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh để lo giữ mình, giữ việc… đã làm mất đi ý nghĩa to lớn của phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Trước tình hình trên, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các ngành, các cấp càng đặt ra bức thiết hơn; đòi hỏi phải trở thành việc làm thường xuyên, hàng giờ, hàng ngày của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu các cấp, các ngành. Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Đề cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, của người đứng đầu, của cấp trên…”. Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình; đến trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ.

Khi nói về nêu gương “người tốt, việc tốt” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ rằng “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nhưng hiện nay ở một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa thật sự nêu gương, thiếu đi phong cách lãnh đạo của người cán bộ, đảng viên là phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, chưa lấy phương châm hành động của Đảng “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, chưa thấm nhuần phương thức Đảng lãnh đạo bằng sự nêu gương của người cán bộ, đảng viên để làm. Và người có địa vị càng cao thì càng phải gương mẫu, điều đó mới chính là thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Nêu gương thì trước hết phải làm gương trong công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nói phải đi đôi với làm. Bản thân mỗi người phải “cần, kiệm, liêm” thì mới “chính” được. Mà có “chính” thì mới gạt bỏ được tất cả tính vị kỷ, vụ lợi, tư lợi, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm; mới làm tròn bổn phận của người cán bộ, đảng viên của Đảng, mới “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Chính vì vậy, để thực sự nêu gương, đòi hỏi mỗi tổ chức cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác, trung thực, tự phê bình thật khách quan. Tập trung kiểm điểm trên các vấn đề trách nhiệm đối với công việc và nhiệm vụ của đơn vị; về phẩm chất cá nhân của mình trên tất cả các mặt từ nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đến quan hệ với quần chúng... Thấy rõ ưu điểm để phát huy, nhận ra khuyết điểm để sửa chữa; đồng thời, coi trọng sự giáo dục, sự giúp đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, học tập lẫn nhau, phải thực hiện phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, khi có bệnh thì phải kiên quyết “trị bệnh cứu người”, không được có tư tưởng dễ dãi, bao che, hoặc tranh công, đổ tội. Như thế mới thật sự là nêu gương, là người gương mẫu.

                                                                                                          Đội KSHQ

Tin cùng chuyên mục