Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tin tức

Vai trò nêu gương của cấp ủy Đảng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

5/5/2017 6:12:56 AM

          Trong những năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã nhận được sự hưởng ứng, sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Kết quả thực hiện cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Tuy nhiên tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên với những biểu hiện ngày càng phức tạp. Sự sa sút ý chí, phai nhạt lý tưởng, thờ ơ về chính trị, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa hoa, xa rời quần chúng... đã làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là một thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn đang đòi hỏi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được đặt lên hàng đầu, đi trước một bước.          

          Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, cấp uỷ Chi bộ Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên, từ đó phát hiện những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để có biện pháp xử lý kịp thời. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, tác phong cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Thông qua các cuộc sinh hoạt, cấp uỷ chi bộ Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh đã đề ra một số giải pháp cụ thể để thực hiện đó là:

Một là, cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, sự cần thiết, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với việc tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay. Nâng cao nhận thức về vai trò to lớn của đạo đức cách mạng và sự cần thiết phải tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Hai là, xác định nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch của cấp uỷ, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, định hướng và tuyên truyền đạo đức cách mạng theo hướng chủ động, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần tấm gương của Người về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để từ đó triệt để thực hành tiêt kiệm, chống tham ô, lãng phí...bằng các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cụ thể. Xây dựng các phong trào thi đua, các mô hình, tấm gương của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng. Tạo sự chuyển biến thực sự về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

 Ba là, phát huy tinh thần tự học, tự rèn đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên tự học tập rèn luyện. Tạo môi trường thuận lợi, chú trọng phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên để có điều kiện cọ sát, rèn luyện, thử thách. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập, tu dưỡng, rèn luyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác, tự nguyện trong mỗi người cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Kiểm tra giám sát quá trình rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu của cán bộ, đảng viên sẽ tạo điều kiện cho mỗi người làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó xây dựng môi trường công tác của cơ quan trong sạch, cán bộ đảng viên có nếp sống lành mạnh, đạo đức trong sáng.

Năm là, thường xuvên làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt. Tuyên truyền và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến; có chế độ, chính sách thoả đáng với những người có công trong phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, hoặc có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

(Chi bộ Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh)

 

 

Tin cùng chuyên mục