Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chuyện kể về Bác

Hồ Chí Minh - người tiên tri

5/19/2017 9:13:01 AM

 (Baohatinh.vn) - Lòng tin vững chắc ở lý tưởng, ở thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng - đó là nét khẳng định bản lĩnh, tính cách Hồ Chí Minh như chúng ta đã biết. Và, cũng đã có lúc, như là minh chứng, hoặc như một bổ sung cho phẩm chất đó, còn là sự tiên tri, nếu có thể dùng chữ ấy.

Tin cùng chuyên mục