Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm” nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra sau thông quan

1/24/2018 8:55:36 AM

            Trong những năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã nhận được sự hưởng ứng, sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Kết quả thực hiện cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Tuy nhiên tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên với những biểu hiện ngày càng phức tạp. Sự sa sút ý chí, phai nhạt lý tưởng, thờ ơ về chính trị, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa hoa, xa rời quần chúng... đã làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là một thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn đang đòi hỏi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được đặt lên hàng đầu, đi trước một bước.    

            Trong bản Di chúc để lại trước lúc ra đi, Hồ Chủ tịch đã căn dặn Đảng, Nhà nước và toàn dân “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Hơn 45 năm qua, lời căn dặn đó của Người đã được Đảng, Nhà nước vận dụng trong thực tiễn. Cùng với toàn Đảng, toàn dân, lực lượng Hải quan đã nghiêm túc học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ được giao ở từng thời kỳ để thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, tăng cường đoàn kết, góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại hợp pháp, phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

            Sự nghiệp đổi mới của nước ta trong những năm vừa qua đã thu được những kết quả rất quan trọng. Đất nước đang vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại rộng mở, nước ta đang tích cực hội nhập quốc tế… Những thành tựu trên đây đều gắn với quá trính lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng ta, trong đó có việc xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân là nhân tố quan trọng, quyết định những thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới. Qua thực tế ở một số tổ chức cơ sở Đảng hiện nay cho thấy rằng, ở đâu mất đoàn kết thống nhất thì ở đó phân tán, mất đi mọi tiềm năng và thế mạnh; đội ngũ cán bộ cốt cán li tán, người tích cực mất chỗ dựa, người tiêu cực dễ thách đố, lộng hành. Ở đâu mất đoàn kết thì ở đó gần như toàn bộ thời gian và trí tuệ của những người quản lý, lãnh đạo bị huy động tối đa cho việc đối phó lẫn nhau.

          Mất đoàn kết thống nhất là mất cán bộ, mất của cải, mất danh dự và niềm tin. Mất đoàn kết là mất ổn định và phát triển. Vì thể đoàn kết thống nhất trong Đảng vừa là điều kiện vừa là mục tiêu để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

          Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên. Hồ Chủ tịch luôn khẳng định: Kỷ luật của Đảng là “kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. Người đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên càng có công thì càng phải khiêm tốn, không được “tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật”. Người yêu cầu đảng viên chẳng những phải giữ gìn kỷ luật của Đảng mà còn “phải giữ gìn kỷ luật của chính quyền, của cơ quan, đoàn thể cách mạng, của nhân dân”. Theo Hồ Chủ tịch, đối với mọi đảng viên cộng sản, khi nào và ở đâu cũng phải chịu sự phân công, quản lý của tổ chức Đảng, phải hành động theo phạm vi kỷ luật của tổ chức. Đó là tính Đảng, không có ngoại lệ.
          Đúng vậy, Kỷ luật của Đảng phải chặt chẽ, nghiêm minh, là điều kiện quan trọng để bảo đảm Đảng thật sự là khối đoàn kết, thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được thực hiện nghiêm chỉnh. Kỷ luật của Đảng là kỷ luật dựa trên tình đồng chí, của những người cùng chung ý tưởng, tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc. Kỷ luật đó xuất phát từ ý chí của toàn Đảng nhằm bảo đảm cho sự thống nhất, tập trung cao trong Đảng, đồng thời để phát huy dân chủ, phát huy tính tích cực và sáng tạo của toàn thể đảng viên và các tổ chức Đảng.

           Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mọi đảng viên có quyền trình bày ý kiến riêng của mình, đề đạt kiến nghị, tham gia giải quyết vấn đề. Song, khi đã có nghị quyết của tập thể thì phải làm theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, nói và làm theo nghị quyết của Đảng. Đảng cho phép mọi đảng viên được tự do tư tưởng, được đề đạt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến riêng của mình lên đến cơ quan cao nhất của Đảng. Nhưng, Đảng cũng đòi hỏi cán bộ, đảng viên phát biểu ý kiến phải theo đường lối, chủ trương và các nghị quyết của Đảng. Mọi đảng viên phải giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn. Tùy tiện phát ngôn là tạo cơ hội cho kẻ thù và những phần tử xấu lợi dụng chống Đảng.
          Nói tóm lại, củng cố và tăng cường kỷ luật Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của mọi đảng viên và mọi tổ chức Đảng. Tăng cường kỷ luật Đảng không phải là để kỷ luật cho nhiều đảng viên, mà chủ yếu là để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức. Đảng đòi hỏi các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành luật pháp. Đảng nghiêm cấm các tổ chức Đảng tùy tiện đề ra những quy định trái pháp luật.       

          Hồ Chí Minh coi trách nhiệm là việc phải làm không thể thoái thác. Trách nhiệm như là bổn phận của mỗi người, dù ở cương vị nào, to hay nhỏ, lớn hay bé, mỗi người đều có ‘bổn phận”. Ý thức trách nhiệm là tự ý thức được về các công việc phải làm, “nhận rõ phải, trái, đúng sai”, tự mình xác định việc cần làm. Trên cơ sở có ý thức đúng đắn, tự giác, tích cực thực hiện trách nhiệm của mình là “có tinh thần trách nhiệm cao”. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định mỗi người đều có trách nhiệm và nhấn mạnh trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, công chức.

          Theo Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức là: Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao,ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác và nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng.

          Tấm gương đạo đức của Bác thật vĩ đại song cũng rất gần gũi và giản dị, ai cũng có thể học tập và làm theo. Tuy nhiên, học tập và áp dụng như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ để đem lại hiệu quả cao đó chính là điều mà trong mỗi cán bộ, Đảng viên phải nghiên cứu sâu sắc, áp dụng hiệu quả vào thực tế.

             Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, cấp uỷ Chi bộ Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên, từ đó phát hiện những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để có biện pháp xử lý kịp thời. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, tác phong cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Thông qua các cuộc sinh hoạt, cấp uỷ chi bộ Chi cục Kiểm tra sau thông quan quán triệt tới mỗi cán bộ, đảng viên việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phát huy truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm” thông qua những việc làm hay, hiệu quả.

           Trước hết, có thể kể đến đó là sự đổi mới, đột phá trong phương pháp kiểm tra. Thay vì kiểm tra hồ sơ xuất nhập khẩu của doanh nghiệp như trước đây, Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã tập trung kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, xác định hàng hoá thực tế, trị giá thực tế thanh toán, chi phí phát sinh liên quan đến hàng hoá, kiểm tra đối chiếu thẩm định chứng từ của doanh nghiệp... Từ đó đánh giá, xác định rõ ràng, cụ thể những sai sót hoặc vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp. Đối với những trường hợp được lựa chọn trọng điểm kiểm tra sau thông quan trong năm, có tính phức tạp cao, chuyên đề chuyên sâu, trực tiếp lãnh đạo Chi cục sẽ chỉ đạo, định hướng, lựa chọn phương pháp kiểm tra, xem xét xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và bố trí đội ngũ công chức tinh thông thực hiện, đảm bảo kết quả kiểm tra luôn chính xác, khách quan.

          Cùng với những giải pháp quyết liệt trong công tác nghiệp vụ, năm 2016-2017, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên bước đột phá trong hoạt động kiểm tra sau thông quan chính là việc bố trí, sắp xếp và tự đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực. Về bố trí phân công nhiệm vụ: Trên cơ sở trình độ, năng lực, kinh nghiệm, sở trường của công chức để tiến hành phân nhóm nghiệp vụ thực hiện kiểm tra, thành viên mỗi nhóm đều có sự đan xen theo các lĩnh vực chuyên môn (cán bộ chuyên sâu về chính sách thuế, chính sách XNK, chế độ tài chính doanh nghiệp), đảm bảo chất lượng, trình độ các nhóm đồng đều. Thực hiện giao khoán các chỉ tiêu cụ thể (số lượng doanh nghiệp được kiểm tra, thời gian thực hiện kiểm tra) cho từng nhóm công tác; tập trung nâng cao, phát huy khả năng làm việc của từng cá nhân đồng thời có sự chia sẻ, phối hợp công việc theo nhóm. Do áp dụng phương pháp làm việc mới đã nâng cao tinh thần trách nhiệm và tạo động lực làm việc, khối lượng, hiệu quả công việc được giao của mỗi nhóm đã được nâng cao rõ rệt.

               Để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức theo các mảng, đề tài, lĩnh vực chuyên sâu, Chi cục cũng đã cử nhiều lượt cán bộ công chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan theo các chuyên đề: Thu thập và xử lý thông tin, xuất xứ hàng hoá, phân loại hàng hoá, thuế và trị giá hải quan, kỹ năng kiểm tra sổ sách kế toán tài chính doanh nghiệp, xử lý vi phạm... Phương pháp đào tạo cũng được đổi mới theo hình thức chủ yếu là “cầm tay chỉ việc”, kỹ năng thực nghiệm theo các tình huống thực tế được mô phỏng lại từ các cuộc kiểm tra điển hình, chia sẻ kỹ năng và tác nghiệp thu thập thông tin, kiểm tra với công chức ngay tại các cửa khẩu, trao đổi đúc rút kinh nghiệm các cuộc trọng điểm giữa các nhóm kiểm tra... Những giải pháp trên đã nâng cao, phát huy khả năng làm việc của từng cá nhân, tinh thần đoàn kết của cả tập thể.

           Bên cạnh đó, Chi cục tập trung đẩy mạnh công tác thu thập và xử lý thông tin đối với các doanh nghiệp. Đối với mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ các rủi ro, các mảng việc cần tập trung, đề ra cách thức tiếp cận và giải quyết đối với các vấn đề sẽ phát sinh khi thực hiện kiểm tra, qua đó rút ngắn thời gian kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp nhưng vẫn nâng cao được hiệu quả trong công tác kiểm tra.

           Với những giải pháp mới, mang tính đột phá, năm 2016-2017, công tác kiểm tra sau thông quan của đơn vị đã cán đích với những con số vượt mức ấn tượng. Cụ thể: Đã thực hiện 34 cuộc kiểm tra; số thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra sau thông quan của Chi cục đạt trên 9,3 tỷ đồng. Đơn vị cũng phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan đối với Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh phát hiện số thuế phải truy thu là 5,4 tỷ đồng. Chi cục đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu số cuộc và số thực thu NSNN qua công tác Kiểm tra sau thông quan mà Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh giao cho đơn vị.

              Cấp ủy Chi bộ Kiểm tra sau thông quan xác định, ngoài mục tiêu đảm bảo số thu ngân sách theo chỉ tiêu được giao, đơn vị mong muốn qua thông công tác kiểm tra sau thông quan sẽ góp phần kiểm soát hoạt động XNK của các doanh nghiệp trên địa bàn, hạn chế những sai sót tại khâu thông quan. Do đó, Chi cục sẽ tiếp tục triển khai, rà soát, đánh giá, sắp xếp đội ngũ CBCC phù hợp với trình độ đào tạo và công việc thực tế, nhằm phát huy tối đa hiệu quả trong công việc; tổ chức làm tốt công tác thu thập thông tin từ các nguồn trong và ngoài ngành để thực hiện tốt bước lựa chọn đối tượng kiểm tra, đảm bảo kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, đúng và trúng những đối tượng có rủi ro cao, đưa công tác kiểm tra sau thông quan đạt hiệu quả cao hơn nữa; xây dựng và hoàn thiện cẩm nang tổng hợp các kinh nghiệm trong công tác kiểm tra sau thông quan và trang bị cho lực lượng Kiểm tra sau thông quan toàn Cục kỹ năng thực sự chuyên nghiệp hơn./.

 Thương Huyền

 

Tin cùng chuyên mục