Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Hải quan Hà Tĩnh đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ

4/18/2018 11:16:31 AM

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh là công tác thường xuyên, liên tục trong nhiều năm qua, nhưng năm 2018 sẽ được đặc biệt chú trọng trong toàn ngành Hải quan nhằm tiếp tục cải thiện hơn nữa hình ảnh Hải quan trong mắt người dân, doanh nghiệp. Với phương châm hành động “Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, năm 2018, toàn ngành đẩy mạnh nhiệm vụ: “Tiếp tục quan tâm, nâng cao hơn nữa kỷ cương, kỷ luật lao động, gắn với phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; xây dựng và bảo vệ lực lượng”.

Song song với xây dựng, phát huy khối đoàn kết nội bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng xác định, việc thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật sẽ đề cao được vai trò, trách nhiệm của CBCC khi thi hành công vụ, đảm bảo các quy định của pháp luật, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên được tuân thủ nghiêm túc, chế độ báo cáo được duy trì kịp thời, chính xác sẽ nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước về Hải quan góp phần phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kiên quyết với các cá nhân có dấu hiệu, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, vi phạm pháp luật, tham nhũng khi thực thi công vụ.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, của Ngành về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương và nâng cao vai trò trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ công chức

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của ngành về giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương và vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ công chức, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 15/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước về ý thức, trách nhiệm, lề lối làm việc, về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh…; Quyết định số 557/QĐ-TCHQ ngày 18/02/2013 của Tổng cục Hải quan về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động trong Ngành Hải quan; Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 09/2/2011 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Tuyên ngôn phục vụ khách hàng; Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 8/5/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trong ngành Hải quan khi để vụ, việc sai phạm xẩy ra trong đơn vị, lĩnh vực công tác do mình quản lý, phụ trách.

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tham gia và giành Giải Nhất Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (cấp Đảng ủy Khối)

Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo Lãnh đạo các đơn vị, cấp ủy các Chi bộ tích cực, chủ động tuyên truyền, quán triệt bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị, chi bộ như: tổ chức Hội nghị, lồng ghép trong các cuộc họp đơn vị, sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, gắn với các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc…

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của ngành về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương và nâng cao vai trò trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ công chức

Triển khai các chủ trương, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của ngành, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm thống nhất nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức về kỷ luật, kỷ cương và nâng cao vai trò trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ công chức, như: Nghị quyết số 600-NQ/ĐU ngày 30/7/2003 về “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác chuyên môn cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”, Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 17/8/2011 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng”, Nghị quyết số 58-NQ/ĐU ngày 15/5/2013 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị”, Nghị quyết số 87-NQ/ĐU ngày 19/11/2015 về “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao tình thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức”. Các Nghị quyết này đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy có hiệu quả vai trò, chức năng lãnh đạo, định hướng cho sự phát triển của đơn vị, của Đảng bộ.

Cùng với việc ban hành các Nghị quyết, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh còn bám sát nội dung và chủ trương lớn của ngành về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ công chức để ban hành các văn bản chỉ đạo: Quy chế văn hóa công sở (Quyết định số 132/QĐ-HQHT ngày 06/3/2015), Quy chế làm việc của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định 699/QĐ-HQHT ngày 20/12/2016), Quy chế Kiểm soát nội bộ và trách nhiệm trong quan hệ công tác của công chức và người lao động trong thi hành công vụ (Quyết định 241/QĐ-HQHT ngày 29/3/2017), Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định 414/QĐ-HQHT ngày 12/6/2017), Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc hỏi tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh (Quyết định 756/QĐ-HQHT ngày 23/11/2015)… và các văn bản chỉ đạo khác bám sát tình hình, nhiệm vụ trong từng thời điểm như siết chặt kỷ luật, kỷ cương dịp cuối năm giáp Tết Nguyên đán, dịp Đại hội Đảng và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, định hướng tư tưởng sau vụ việc 14/5 và việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trong thềm lục địa của Việt Nam, vụ việc liên quan đến sự cố môi trường tại các tỉnh Miền Trung…

Cán bộ Hải quan Hà Tĩnh kiểm tra, giám sát hàng hóa

Phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính

Hàng năm, Cuc Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đều phát động các phong trào thi đua với các khẩu hiệu thiết thực, ý nghĩa, khơi dậy tinh thần lao động hăng say, tích cực thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, qua đó đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống các biểu hiện tiêu cực, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh ký Giao ước thi đua 

Năm 2014: Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển”; “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”; Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm triển khai thành công hệ thống VNACCS/VCIS”.

Năm 2015: Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển”; “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”; Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm thu ngân sách đạt chỉ tiêu”.

         Năm 2016: “Chung sức, đồng lòng, xây dựng Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại;“Đoàn kết, sáng tạo, vượt qua thử thách tạo động lực lớn đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, theo hướng công nghiệp hiện đại”; “Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập”.

            Năm 2017“Kỷ cương - Đồng tâm - Hành động xây dựng Hải quan Việt Nam phát triển"; "Đoàn kết, sáng tạo, vượt qua thử thách tạo động lực lớn đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại"; "Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập".

Năm 2018: Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, “Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hiệu quả, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018”.

 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Bí thư các Chi bộ

Đảng ủy Cục thường xuyên coi trọng đổi mới phương thức theo hướng tập trung, quyết liệt, hiệu quả, giải quyết công việc ngay tại cơ sở, trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Bắt đầu từ việc phân công trách nhiệm cụ thể đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Thủ trưởng các đơn vị; chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các cấp xây dựng Quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ đi đôi với quy định cụ thể mối quan hệ của các tổ chức, cá nhân trong cấp ủy, đơn vị, hạn chế tình trạng bao biện, làm thay hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh tự giác tại Đảng bộ, tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng được quan tâm thực hiện nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đảm bào cho hoạt động hiệu quả của cơ quan, đơn vị và tổ chức Đảng các cấp. Đảng ủy, Lãnh đạo Cục kiên quyết xử lý nghiêm đối với những tổ chức cá nhân vi phạm đảm bảo nguyên tắc đúng người, đúng tội, không châm chước, bao che. Những cán bộ, đảng viên giữ vị trí cao, trách nhiệm lớn nếu có vi phạm càng phải chịu kỷ luật nghiêm khắc. Nhiệm kỳ 2010-2015 và đến nay, Đảng ủy đã kịp thời phát hiện, xử lý 7 trường hợp Đảng viên vi phạm, chủ yếu là vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (5 trường hợp) còn lại vi phạm kỷ luật kỷ cương (2 trường hợp), không có đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị. Cán bộ, Đảng viên luôn chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc của Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, không làm ảnh hưởng tới danh dự và uy tín của Đảng, hình ảnh của cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, Lãnh đạo Cục quan tâm và đẩy mạnh theo hướng chú trọng chất lượng, hiệu quả, tránh bệnh hình thức, chạy theo thành tích. Hàng năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra đều ban hành các Chương trình kiểm tra, giám sát với những nội dung trọng tâm như quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng, việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, Quy chế văn hóa công sở…

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát đột xuất cũng được triển khai nhằm nắm bắt chặt chẽ tình hình các tổ chức đảng, các đơn vị, diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các vấn đề mới, bức xúc nảy sinh, có tính chất phức tạp để ổn định tình hình. Tổ Thanh tra công vụ của Cục thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, trang chế phục, giờ giấc làm việc, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức tại các đơn vị thuộc, trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đồng thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, hạn chế còn tồn tại, góp phần đưa công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục sát đúng, hiệu quả hơn.

Để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Cục luôn quan tâm, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tăng cường vai trò giám sát của các tổ chức nà trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy đã chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, trong đó quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, cũng như mối quan hệ công tác giữa cấp ủy các cấp với Thủ trưởng đơn vị, các tổ chức đoàn thể. Công tác phối hợp giữa cấp ủy với các tổ chức đoàn thể, Thủ trưởng đơn vị được thực hiện đúng theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cấp ủy lãnh đạo trực tiếp và toàn diện, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động phong phú, đảm bảo quyền và lợi ích chính đnág của đoàn viên, hội viên. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

              Với tầm nhìn và định hướng đúng đắn, với phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, phù hợp với thực tiễn, có thể nhận thấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và xây dựng lực lượng tại Đảng bộ, tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng một đội ngũ cán bộ tinh thông về nghiệp vụ, dày dặn kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, chủ động học tập, rèn luyện về mọi mặt để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị.

Hồng Trà 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục