Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Chi bộ Đội Kiểm soát- Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

4/26/2018 10:22:21 AM

 Trong những năm qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng và Nhà nước quan tâm, thể hiện rõ trong các Nghị quyết, kết luận, Chỉ thị của Trung ương Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy định của pháp luật trong các lĩnh vực. Song song với đó, Chính phủ đã và đang quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Triển khai thực hiện kế hoạch của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về chống lãng phí năm 2018. Chi bộ Đội Kiểm soát Hải quan triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ công chức, đảng viên trong Chi bộ; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng lãng phí trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Ngay từ đầu Chi bộ đã triển khai chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó chú trọng vào các giải pháp sau:

Một là, nâng cao hơn nữa nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong việc quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước. Tiếp tục phát huy tính chủ động của người đứng đầu trong thực thi công vụ, coi thực hành tiết kiệm chống lãng phí là trách nhiệm trong thi hành công vụ thông qua các quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

Hai là, triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luôn bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Nhiều  hành động cụ thể đã được Chi bộ quán triệt nhằm nâng cao hơn nữa trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Tiết kiệm tối đa trong sử dụng giấy in ấn, văn phòng phẩm… Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và khi hết giờ làm việc. Tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật sự cần thiết. Dùng quạt thay thế cho điều hòa khi thời tiết không quá nóng…

Tuy kết quả bước đầu còn khiêm tốn, song đã tạo được một hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn thể đảng viên, quần chúng trong Chi bộ về ý thức trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cổ vũ tích cực phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Văn Xuân

Tin cùng chuyên mục