Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

5/2/2018 10:39:12 AM

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK, ngày 04/4/2018 của Đảng ủy Khối về tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng 02/5/2018, tại Lễ chào cờ đầu tháng, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tổ chức “Hội nghị tuyên dương tập thể và các cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Báo cáo kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khẳng định: sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Bên cạnh những thành tích đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hải quan, có thể thấy nhận thức và hành động của đội ngũ CBCC trong toàn Đảng bộ đã có bước chuyển biến rõ rệt. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cá nhân đã nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức và thái độ làm việc, phục vụ nhân dân; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan đơn vị.

Hội nghị đã biểu dương 03 Chi bộ và 06 cá nhân tiêu biểu trong tổ chức, thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác và việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cũng như những nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng theo gương Bác cũng như thực hiện nhiệm vụ của các cá nhân trong hai năm  2017-  2018.

Tập thể tiêu biểu

... và cá nhân tiêu biểu

Phát huy những kết quả đã đạt được, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới, Hội nghị đã phát động phong trào thi đua với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị. Tổ chức thực hiện chuyên để năm 2018 Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên đôn đốc việc thực cam kết tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện của mỗi cán bộ đảng viên. Định kỳ kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, coi  đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hàng năm.

- Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trước hết là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính; Chỉ thị 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, búc xúc để tập trung chỉ đạo giải quyết. Chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác.

- Tăng cường các bài viết trên chuyên mục học tập và làm theo gương bác trên website Cục, đặc biệt là các bài viết biểu dương các gương điển hình, mô hình hay trong học tập và làm theo gương Bác;

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ ngày càng nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập và làm theo gương Bác với việc thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân, đơn vị./.

 VP

 

 

Tin cùng chuyên mục