Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Nghiệp vụ công tác Đảng

Thông tin về một số nội dung liên quan đến tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh và hoạt động của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”

6/6/2018 9:57:15 AM

Thực hiện Công văn số 1056 - CV/BTG, ngày 03/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban biên tập websitee đăng tải“Tài liệu cung cấp thông tin về một số nội dung liên quan đến tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh và hoạt động của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”. (tại đây)

Đề nghị các đảng ủy, chi ủy triển khai, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên. 

Tin cùng chuyên mục