Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

HQ Hà Tĩnh sắp xếp lại tổ đội: đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

7/17/2018 8:41:11 AM

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18 Hội nghị 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và các quy định của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện rà soát, đánh giá sắp xếp có hiệu quả tổ chức bộ máy một cách tinh gọn, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TCHQ ngày 12/6/2018 về việc quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát Hải quan và Đội Kiểm soát PC ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện theo tiêu chí sắp xếp Đội (tổ) cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ bao gồm các đội, tổ: Đội Tổng hợp; Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu; Đội Kiểm tra và Giám sát hải quan; Tổ Kiểm soát Hải quan.

Đối với Chi cục Hải quan cảng Vũng Áng, cơ cấu tổ chức của Chi cục chỉ còn lại 3 Đội, bao gồm: Đội Tổng hợp; Đội Nghiệp vụ Hải quan; Đội Nghiệp vụ Hải quan cảng Sơn Dương. So với hiện hành, cơ cấu mới đã không còn Đội Kiểm tra giám sát và kiểm soát Hải quan.

Đồng thời với Quyết định mới này, các đơn vị là Chi cục Hải quan Kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy không còn tổ chức cấp Đội (tổ) trực thuộc.

Các đơn vị còn lại là Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải và Đội Kiểm soát Hải quan không tổ chức cấp Đội (tổ) trực thuộc.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng các quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng Đội, dựa trên Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo nằm trong diện phải sắp xếp lại trong khi sát nhập, giải thể Chi cục cũng như Đội, tổ. Nghiên cứu, rà soát các chế độ chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các trường hợp thôi giữ chức vụ. 

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện theo quyết định của Tổng Cục Hải quan và cơ cấu tổ chức mới này sẽ bắt đầu hoạt động kể từ ngày 15/7/2018.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được này được Tổng cục Hải quan thực hiện theo Quyết định số 2094/QĐ-BTC ban hành tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc ban hành các tiêu chí này được Tổng cục Hải quan đề xuất dựa trên định hướng tinh giảm tổ chức bộ máy theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ. Các tiêu chí được đưa ra đều dựa trên những yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan, tờ khai và lượng người xuất nhập cảnh. Công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy luôn được triển khai một cách chủ động, gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hải quan.

Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Tĩnh đã quán triệt tinh thần sau khi sắp xếp lại nhân sự các Đội, tổ. Đề nghị tập thể, cán bộ, công chức, nhân viên trong toàn đơn vị luôn giữ vững đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và trong cuộc sống để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và là một trong những đơn vị đi đầu trong việc giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương.

Minh Phương – TCCB&TTr 

Tin cùng chuyên mục