Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1/15/2019 8:26:58 AM

 

 

 A. Thông tin chung:

 

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

- Địa chỉ: 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại/Fax/E-mail: 02393.855466 /02393.855.467

2. Tên dự toán: Mua sắm cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 21/QĐ-HQHT ngày 14/01/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

5. Tổng mức đầu tư: 54.065.000 VNĐ

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

54.065.000

Ngân sách NN năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 01/2019

Trọn gói

5 ngày

Tổng giá gói thầu

54.065.000

Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, sáu mươi lắm nghìn đồng

 

 

Hà Tĩnh, ngày  ngày  14  tháng 01 năm 2019

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

 

 

   Đinh Văn Hòa

 

 

Tin cùng chuyên mục