Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

5/4/2019 3:07:52 PM

 THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 
             Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/1/2016, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:
            1.Thông tin Tài sản bán đấu giá:
           

STT

Nội dung tài sản

Giá khởi điểm

 

01

Xe ô tô thanh lý 01 xe.

Chất lượng xe: Đã hư hỏng nhiều.

80.000.000 VNĐ

(Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn)

 
             2. Lựa chọn tổ chức bán đấu giá:
             - Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh quyết định, cụ thể như sau:
 

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

01

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

Kết quả đấu giá năm 2018.

02

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

Theo quy chế đấu giá gián tiếp.

 

03

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết.

Có phòng bán đấu giá và hệ thống

thông tin phục vụ đấu giá.

 

04

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài Chính và thỏa thuận.

05

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư Pháp công bố.

 

06

Trụ sở của đấu giá.

Đóng tại thành phố Hà Tĩnh

 
             - Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ của tổ chức bán đấu giá trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thông báo.
             - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân.
             - Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.
             - Mọi vướng mắc xin liên hệ  Ông(bà): Trần Văn Hưng, số điện thoại: 0917.050.555./.
 

Tin cùng chuyên mục