Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

6/13/2019 3:50:10 PM

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

 A. Thông tin chung:

 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

- Địa chỉ: 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại/Fax/E-mail: 02393.855466 /02393.855.467

2. Tên dự toán: Mua sắm đồ dùng, dụng cụ phục vụ công tác huấn luyện, chăm sóc chó nghiệp vụ năm 2019

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 316/QĐ-HQHT ngày 13/6/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

5. Tổng mức đầu tư: 48.856.000 VNĐ

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp đồ dùng, dụng cụ phục vụ công tác huấn luyện, chăm sóc chó nghiệp vụ năm 2019

48.856.000

Ngân sách NN năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 6/2019

Trọn gói

05 ngày

Tổng giá gói thầu

48.856.000

Bằng chữ: Bốn tám triệu, tám trăm năm sáu nghìn đồng.

 

 

Hà Tĩnh, ngày  ngày  13  tháng 6  năm 2019

Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký

                                                                                                     (đã ký)

  

Đinh Văn Hòa

 

 

Tin cùng chuyên mục