Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm thép cuộn, thép dây

12/25/2019 2:41:39 PM
Ngày 13/5/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đối với các sản phẩm thép dây, thép cuộn nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM là các sản phẩm thép cuộn, thép dây có mã HS: 7213.91.90, 7217.10.10, 7217.10.29, 7229.90.99, 9839.10.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ.
Về các quy định liên quan đến phòng vệ thương mại và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại ở nước ta được quy định tại Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017 và Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp PVTM; Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 4/7/2019 của Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ"; Quyết định số 755/QĐ-BCT ngày 28/3/2019 của Bộ Công Thương ban hành “Chương trình tổng thể về sử dụng và ứng phó với các biện pháp PVTM nhằm hỗ trợ phát triển một số ngày công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến 2025”; Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp PVTM và một số văn bản khác của Bộ Công Thương.
Các biện pháp PVTM đang được áp dụng có thể được mở rộng trong trường hợp cơ quan điều tra xác định có hành vi lẩn tránh biện pháp PVTM. Cơ quan điều tra có thể tiến hành điều tra hành vi lẩn tránh biện pháp PVTM căn cứ vào yêu cầu của đại diện ngành sản xuất trong nước hoặc các thông tin mà cơ quan điều tra. Theo Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, phạm vi áp dụng biện pháp PVTM có thể được mở rộng đối với hàng hóa lẩn tránh biện pháp PVTM như sau:
Thứ nhất, nguyên vật liệu, linh kiện hoặc vật tư có xuất xứ từ nước bị áp dụng biện pháp PVTM nhập khẩu vào Việt Nam để sản xuất hàng hóa bị áp dụng biện pháp PVTM.
Thứ hai, hàng hóa tương tự với hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp PVTM có xuất xứ từ nước thứ ba mà hàng hóa đó sử dụng nguyên vật liệu, linh kiện hoặc vật tư có xuất xứ từ nước đang bị áp dụng biện pháp PVTM.
Thứ ba, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước đang bị áp dụng biện pháp PVTM có sự khác biệt không đáng kể so với hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp PVTM.
Thứ tư, hàng hóa bị áp dụng biện pháp PVTM được chuyển tải thông qua nước thứ ba.
Thứ năm, hàng hóa bị áp dụng biện pháp PVTM được thay đổi hình thức kinh doanh và kênh phân phối để hưởng lợi từ mức áp dụng biện pháp PVTM thấp hơn mức đang áp dụng.
Nhằm hướng dẫn cụ thể hơn để thực hiện thống nhất Quyết định số 1230/QĐ-BCT, ngày 12/12/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 7709/TCHQ-TXNK với nội dung như sau:
Căn cứ Khoản 2, Điều 72 Luật Quản lý ngoại thương thì biện pháp phòng vệ thương mại được quy định tại Quyết định số 1230/QĐ-BCT chính là biện pháp phòng vệ thương mại mở rộng (biện pháp tự vệ mở rộng). Theo đó, mức thuế 10,9% theo Quyết định số 1230/QĐ-BCT cũng chính là mức thuế tự vệ (thuế nhập khẩu bổ sung). Như vậy, việc kê khai, thu thuế, nộp thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa, miễn thuế đối với thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định số 1230/QĐ-BCT được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Việc xác định hàng hóa được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định số 1230/QĐ-BCT được thực hiện như sau:
- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thép cuộn, thép dây có mã HS quy định tại Điều 1 Quyết định số 1230/QĐ-BCT nhưng không khai báo hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng được loại trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại thì cơ quan hải quan áp dụng mức thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định tại Điểm 3 Thông báo kèm theo Quyết định số 1230/QĐ-BCT.
- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thép cuộn, thép dây có mã HS quy định tại Điều 1 Quyết định 1230 và khai báo hàng hóa nhập khẩu được loại trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại thì doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan kết quả giám định của tổ chức giám định hoạt động theo quy định của pháp luật để chứng minh hàng hóa nhập khẩu đủ điều kiện được loại trừ theo quy định tại mục (i), (ii), (iii) Điểm 2 Thông báo kèm theo Quyết định số 1230/QĐ-BCT.
- Trường hợp cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục hải quan nghi vấn có gian lận về thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng nhập khẩu doanh nghiệp khai báo thì tiến hành lấy mẫu gửi các đơn vị kiểm định của Cục Kiểm định Hải quan để yêu cầu xác định mã số hàng hóa, kiểm định làm cơ sở thông quan hàng hóa. Khi gửi mẫu và phiếu yêu cầu, cơ quan hải quan cần nêu rõ tiêu chí về hàm lượng nguyên tố hoặc đường kính dây thép (không áp dụng đối với các mẫu dây thép có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 3mm).
                                                                              Biện Hoài (PNV)

Tin cùng chuyên mục