Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Quy hoạch cán bộ, cần có tầm nhìn từ hôm nay

2/11/2020 10:06:11 AM

          Đội ngũ cán bộ lãnh đạo là rường cột của một đơn vị, có vai trò dẫn dắt đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể và đặc biệt là xây dựng chiến lược dài hạn đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy phục vụ hiện đại hóa. Trong những năm qua, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Về cơ bản đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đã từng bước đáp ứng được các yêu cầu quản lý, lãnh đạo điều hành đơn vị.

          Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 6 khóa 12) về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả;  Nghị quyết số 26-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 7 khóa 12) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Yêu cầu đặt ra phải tinh giản biên chế, sáp nhập bộ máy trong lúc khối lượng công việc ngày càng tăng, đa dạng và phức tạp. Đội ngũ cán bộ cần phải “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, từng mắt xích, từng vị trí, từng giai đoạn phải đảm bảo thông suốt và vận hành trơn tru.  Yếu tố quan trọng nhất là xây dựng được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp dài hạn, theo chiến lược rõ ràng, có tính hệ thống, kế thừa và phát huy những thế mạnh sẵn có, chủ động tiếp cận khoa học lãnh đạo và quản lý hiện đại. Muốn vậy cấp ủy, lãnh đạo các cấp phải làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, quy hoạch nhân sự cho từng thời kỳ, giai đoạn, lựa chọn cán bộ đưa vào diện quy hoạch theo từng độ tuổi cho từng giai đoạn. Từng bước hoàn thiện, kiện toàn công tác đào tạo bồi dưỡng về trình độ chính trị, năng lực lãnh đạo và quản lý, lựa chọn cán bộ có tâm và có tầm để đưao bổ nhiệm đảm trách những vị trí cần phải bổ sung trong tương lai.

          Quy hoạch cán bộ cũng như việc lựa chọn hạt giống, cần phải kỳ công lựa chọn những hạt giống khỏe, không sâu bệnh khả năng nẩy mầm cao”. Vì vậy, việc lựa chọn cán bộ giới thiệu vào diện quy hoạch các chức danh cần phải căn cứ vào sức khỏe, năng lực, triển vọng phát triển, có khả năng tư duy, cầu tiến bộ...để từ đó bồi dưỡng khả năng còn yếu, đào tạo bổ sung những điều kiện còn thiếu đáp ứng tiêu chuẩn, vị trí chức danh cần bổ nhiệm.

Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị nêu rõ tiêu chuẩn cán bộ đưa vào diện quy hoạch:

 “Đạo đức, lối sống trong sạch, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân; bản thân cán bộ và gia đình phải gương mẫu chấp hành đúng pháp luật, không lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng”.  Năng lực thực tiễn, thể hiện ở kết quả và hiệu quả công việc, tinh thần chủ động, sáng tạo, mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực tổ chức, điều hành để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Cần phân cấp lựa chọn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức ở từng vị trí, có các kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý.

Ham học hỏi, cầu tiến bộ, qua thực tế cho thấy là cán bộ có triển vọng vươn lên đảm nhận nhiệm vụ cao hơn; chú ý phát hiện, xem xét đưa vào quy hoạch những nhân tố mới, cán bộ trẻ; được đào tạo cơ bản; đã kinh qua công tác thực tế ở địa phương, cơ sở; năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có nhiều triển vọng phát triển”

Trên cơ sở đó, những cán bộ, công chức được cấp ủy, lãnh đạo các cấp lựa chọn đưa vào diện quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu công việc, vị trí việc làm, phải vì công việc để chọn người. Không đưa vào quy hoạch tràn lan, cho qua chuyện, mà phải xem quy hoạch như một bước sơ tuyển với phương châm “mở và động”, sàng lọc để bồi dưỡng trước khi đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm. Tùy vị trí công việc cần phải có tiêu chí cụ thể, những cán bộ được lựa chọn đưa vào diện quy hoạch phải được bồi dưỡng đào tạo để phát huy được những kỹ năng, năng lực, sở trường, các điều kiện cần và điều kiện đủ. Trên cơ sở hiện tại, Cục Hải quan Hà Tĩnh đang được phân cấp ở 3 cấp lãnh đạo, cần bám sát tiêu chuẩn quy định và bồi dưỡng năng lực trình độ chuyên môn, năng lực tư duy và năng lực nhân sự, cần thiết cho mỗi cấp lãnh đạo.

Từ những tiêu chuẩn, yêu cầu của từng vị trí nhiệm vụ, chức năng của từng đơn vị, cấp ủy lãnh đạo các đơn vị có những định hướng cụ thể, có kế hoạch lựa chọn cán bộ công chức giới thiệu vào diện quy hoạch. Phòng TCCB-Thanh tra là bộ phận tham mưu giúp Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đưa ra những phương án, giải pháp hướng dẫn các đơn vị thực hiện; rà soát, tham mưu Lãnh đạo Cục lựa chọn đúng đối tượng đưa vào diện quy hoạch đặc biệt là cán bộ trẻ, có năng lực, cần có tầm nhìn chiến lược về công tác cán bộ. Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, từng bước tạo nguồn có chất lượng, không để những lỗ hng, những giai đoạn thiếu cán bộ nguồn, hoặc cán bộ quy hoạch không đáp ứng yêu cầu cho từng vị trí. Xây dựng kế hoạch đào tạo cần gắn với quy hoạch từng vị trí chức danh, vị trí việc làm, xem đây là yếu tố quan trọng phục vụ tham mưu bổ nhiệm cán bộ đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng.

 Trồng cây muốn mãi xanh tươi phải làm tốt ngay từ chọn cây con đầy sức sống

 Công tác cán bộ cần có tầm nhìn xây dựng kế hoạch dài hạn, Bác Hồ từng nói: vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Do đó, công tác cán bộ là sự nghiệp trồng người, cần có những lựa chọn hạt giống đỏ, chính xác, có uy tín để xây dựng đội ngũ lãnh đạo trong giai đoạn từ nay đến 2030 đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh./.                 

Lê Minh Đức -Trưởng phòng TCCB&TTra

 

 

 

Tin cùng chuyên mục