Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thủ tục Hải Quan

Thông báo về việc khai báo địa điểm tập kết đối với tờ khai xuất khẩu (gửi các DN đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục HQ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo)

6/26/2020 9:49:19 AM

Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo:

THÔNG BÁO

Về việc khai báo địa điểm tập kết đối với tờ khai xuất khẩu

 Kính gửi: Các doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quatại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 4137/TCHQ-GSQL ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu,, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đề nghị các doanh nghiệp khi thực hiện khai báo tờ khai xuất khẩu chú ý một số nội dung sau:

1. Tập kết đủ hàng hóa tại địa điểm tập kết trước khi khai báo tờ khai.

2. Cần xác định rõ địa điểm tập kết và các thông tin về hàng hóa để khai báo chính xác, tránh sai sót dẫn đến việc phải hủy tờ khai.

3. Khi thực hiện hủy tờ khai xuất khẩu đối với các trường hợp quy định tại các điểm: a.2, a.3, a.4, d.3 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTCđược sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và trường hợp hủy tờ khai xuất khẩu do khai trùng thông tin thì cơ quan hải quan sẽ kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu tại địa điểm tập kết do người khai hải quan khai tại mục “2.27-Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến” trên tờ khai hải quan.

4. Đối với các trường hợp người khai hải quan không tập kết hàng hóa tại địa điểm tập kết theo khai báo thì bị xử lý vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ với mức phạt từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thông báo cộng đồng Doanh nghiệp biết và phối hợp thực hiện nghiêm túc./.

 

 

 


Tin cùng chuyên mục