Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Hà Tĩnh

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

7/13/2020 4:49:18 PM

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 3/6/2020 về việc tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ; chống chạy chức, chạy quyền tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Quán triệt, phổ biến thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02 – NQ/BCSĐ ngày 20/5/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức trong ngành Tài chính; Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ Tài chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

2. Quán triệt, phổ biến và thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đến từng đảng viên, công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc;

3. Thực hiện tốt quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; giải quyết công việc phải năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm và chịu trách nhiệm; chủ động kịp thời xử lý có hiệu quả các tồn đọng, tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong đơn vị, lĩnh vực được giao phụ trách;

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công chức, viên chức thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp không đúng thẩm quyền, không đúng trách nhiệm, can thiệp trái quy định vào công tác cán bộ, công tác kiểm tra, thanh tra; nghiêm cấm các biểu hiện, hành vi tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức;

5. Cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quản lý công chức, viên chức tại đơn vị; nghiêm túc thực hiện và công khai, minh bạch các quy định liên quan đến công tác quản lý cán bộ, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, tiêu cực;

6. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.                                                                                                                                                           Minh Phương – TCCB&TTr

Tin cùng chuyên mục