Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Quy định mới về thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP

10/9/2020 11:03:44 AM

Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Nghị định 99/2020/NĐ-CP bao gồm 6 Chương và 65 Điều quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Theo đó, cơ quan Hải quan có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này thuộc lĩnh vực, phạm vi địa bàn quản lý của mình như sau:

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền có quyền Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức; bên cạnh đó có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại nghị định; đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định này.

Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền có quyền Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại nghị định; Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định này.

So với Nghị định số 67/2017/NĐ-CP  ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, thì thẩm quyền của cơ quan Hải quan được quy định tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP có nhiều quy định mới, cụ thể:

Tại Nghị định 67/2017/NĐ-CP, Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 1.000.000 đồng; Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền phạt tiền đến 10.000.000 đồng. Tuy nhiên, Nghị định số 99/2020/NĐ-CP đã bỏ thẩm quyền xử phạt của Công chức Hải quan và của Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan.

Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền Phạt tiền đến 50.000.000 đồng ; Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định quy Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức. Như vậy, Nghị định 99/2020/NĐ-CP đã bỏ thẩm quyền xử phạt của Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan

Đối với chức danh Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

Đặc biệt, đối với chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định Phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí, trong khi đó, nghị định 99/2020/NĐ-CP chỉ quy định Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

Như vậy, những quy định mới về thẩm quyền của cơ quan Hải quan khi Nghị định 99/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020 và thay thế Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 đã tạo hành lang pháp lý để cơ quan Hải quan thực hiện trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

                                                                       Huyền Trang - CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục