Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Một số nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về kinh doanh hàng miễn thuế

10/15/2020 3:14:24 PM

Ngày 28/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2020/NĐ-CP về việc kinh doanh hàng miễn thuế. Nghị định này quy định về chính sách quản lý đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế; thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế…

Một số nội dung quan trọng:

- Nghị định quy định về đối tượng và điều kiện để được mua hàng miễn thuế (Điều 3); quy định về chính sách thuế đối với cửa hàng miễn thuế (Điều 4); quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế ( Điều 5); Quy định về hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế (Điều 6); quy định về đồng tiền dùng trong giao dịch bán hàng miễn thuế (Điều 7); quy định về tủ tục, giám sát hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế….

- Nghị định quy định 05 trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi người mua hàng xuất cảnh đối với thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa. Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định  về trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế đối với thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa.

- Quy định định kỳ hằng năm, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế phải nộp báo cáo quyết toán tình hình bán hàng miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính tại Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. Chi cục Hải quan tiến hành kiểm tra báo cáo sau khi nhận được báo cáo quyết toán của doanh nghiệp. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, cơ quan hải quan phải thông báo kết quả kiểm tra cho doanh nghiệp.

- Quy định đối với hàng hóa tiêu hủy, hàng mẫu, hàng thử, túi, bao bì nhập khẩu để đựng hàng miễn thuế, phải được lập bảng kê theo mẫu. Trong 07 ngày làm việc đầu tiên của tháng, doanh nghiệp tổng hợp số liệu hàng mẫu, hàng thử, túi, bao bì nhập khẩu đã sử dụng, còn tồn của tháng trước gửi đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

- Quy định người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế khi mua hàng miễn thuế vượt định mức phải thực hiện kê khai, nộp thuế và các chứng từ liên quan cho cơ quan hải quan.

Điểm mới của Nghị định 100/2020/NĐ-CP:

- Ngoài các địa điểm nhận hàng như quy định trước đây tại Nghị định 167, Điều 3 Nghị định 100/2020/NĐ-CP còn bổ sung thêm quy định: Khách mua hàng miễn thuế (trừ khách mua hàng trên chuyến bay quốc ế xuất cảnh từ Việt Nam) được nhận hàng ở nước ngoài.

- Nghị định 167/2016/NĐ-CP quy định đồng tiền dùng trong giao dịch bán hàng miễn thuế là “các ngoại tệ tự do chuyển đổi” thì tại Điều 7 Nghị định 100/2020/NĐ-CP quy định cụ thể “Đồng ngoại tệ đô la Mỹ (USD), euro (EUR)” và bổ sung thêm “Đồng tiền của quốc gia nơi các chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam thực hiện nhập cảnh, quá cảnh tại quốc gia đó”.

- Điều 9 của Nghị định 100/2020/NĐ-CP Bổ sung nội dung thêm quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế như sau: Trường hợp có nghi ngờ về danh sách hàng hóa, Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử với thực tế hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của doanh nghiệp. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan kiểm tra thực tế lượng hàng tồn của cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. Đối với trường hợp phức tạp, Cục trưởng Cục Hải quan ban hành quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra nhưng không quá 05 ngày làm việc. Nội dung kiểm tra và kết quả kiểm tra được ghi nhận bằng biên bản kiểm tra, Cơ quan hải quan thực hiện xác nhận thực tế hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử theo kết quả kiểm tra thực tế.

- Quy định mới về thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế có nhiều cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại nhiều địa điểm khác nhau chịu sự quản lý của các Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác nhau, khi thực hiện bán hàng cho khách chờ xuất cảnh tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa, doanh nghiệp được xuất hàng hóa cho khách từ cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của doanh nghiệp thuộc quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi người mua hàng xuất cảnh.

- Ngoài ra, Nghị định 100/2020/NĐ-CP còn quy định thêm một số nội dung như Chính sách thuế đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế, quản lý thuế có liên quan (Điều 4); Thủ tục tiêu hủy đối với túi, bao bì nhập khẩu để đựng hàng miễn thuế (Điều 22)… 

Nghị định 100/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2020, bãi bỏ nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế./.

                      Huyền Trang – CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục