Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Xây dựng Quy chế phồi hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

10/31/2016 8:44:53 AM

        Ngày 31/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định 3057/QĐ-UBND kèm theo Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Quy chế này quy định trách nhiệm theo từng lĩnh vực, tuyến, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.                        Quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phải tuân thủ đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; việc trao đổi thông tin tội phạm, điều tra phải đảm bảo về chế độ bảo mật.

Nội dung quy chế quy định chi tiết trách nhiệm của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng thường trực, Tổ giúp việc, các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Nội dung phối hợp quy định trong Quy chế bao gồm xây dựng kế hoạch, phương án công tác; phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; tổ chức tuần tra, thanh tra, điều tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại; đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng; phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền…; phân công quản lý các tuyến và địa bàn cụ thể cho các lực lượng chức năng,…

         Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh (Cục Hải quan tỉnh) tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, chủ trì xây dựng dự thảo quy chế này, đồng thời tổ chức phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, các lực lượng, các ngành, các địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy chế này trong phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, đồng thời thay thế Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg kèm theo Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

                                                          Đặng Hùng Dũng – Phòng CBL&XLVP

 

 

 

Tin cùng chuyên mục