Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Thông tư số 155/2016/TT-BTC: Quy định rõ hành vi vi phạm về kê khai thuế và hành vi gian lận thuế, trốn thuế.

11/3/2016 4:33:48 PM

       Ngày 20/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2016/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP.Tại văn bản này, đã có những quy định cụ thể khi áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với hành vi vi phạm về kê khai thuế và hành vi gian lận thuế, trốn thuế.

Theo đó, tại điểm a, khoản 2 Điều 8, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP quy định, trường hợp không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, mức thuế, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu, mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc trường hợp cơ quan hải quan phát hiện khi thanh tra, kiểm tra sau thông quan nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định trước thời điểm lập biên bản vi phạm thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định còn bị xử phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, không thu thuế, được hoàn cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế.

Tuy nhiên, cũng với hành vi trên, nhưng theo quy định tại điểm c, khoản 1 và khoản 2, Điều 13, Nghị định số 45/2016/NĐ-CP, nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không tự giác nộp đủ thuế hoặc chưa nộp đủ thuế theo quy định trước trước thời điểm lập biên bản vi phạm thì được xếp vào một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vực hải quan và trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định, còn bị phạt 01 lần số tiền thuế trốn, gian lận trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng (Trường hợp có tình tiết tăng nặng thì đối với tổ chức mỗi tình tiết tăng nặng mức phạt tăng lên 0,2 lần nhưng không vượt quá 03 lần số tiền thuế trốn, gian lận; đối với cá nhân mỗi tình tiết tăng nặng mức phạt tăng lên 0,1 lần nhưng không quá 1,5 lần số tiền thuế trốn, gian lận).

Để xác định là hành vi vi phạm về kê khai thuế hay là hành vi gian lận thuế, trốn thuế, tại khoản 2, điều 9, Thông tư số 155/2016/TT-BTC quy định “…cần kiểm tra xác minh để làm rõ hành vi vi phạm thuộc nhóm hành vi vi phạm quy định tại Điều 8 hoặc khoản 1 Điều 13 Nghị định; nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định thì xử phạt theo quy định tại Điều 8 Nghị định”

 Như vậy, theo quy định tại Thông tư 155/2016/TT-BTC khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thì hành vi trốn thuế, gian lận thuế được đưa ra xem xét trước hành vi vi phạm về kê khai thuế; và tùy thuộc vào thái độ, ý thức chấp hành của người khai hải quan sẽ quyết định việc áp dụng hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính tương ứng.

Ngoài ra, tại khoản 3, điều 9, Thông tư số 155/2016/TT-BTC hướng dẫn đối với hành vi khai nhiều hơn so với thực tế hàng hóa xuất khẩu về chng loại, số lượng, khối lượng sản phm xuất khẩu ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất, sản phẩm gia công, sản phẩm sản xuất xuất khẩu và hàng tái xuất dẫn đến số tiền thuế chênh lệch dưới 100 triệu đồng thì xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP. Trường hợp số tiền thuế chênh lệch từ 100 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cu trách nhiệm hình sự thì xử phạt theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP.

Thông tư số 155/2016/TT-BTC cũng hướng dẫn chi tiết xử lý vi phạm các quy định về khai hải quan của người XNC đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, công cụ chuyển nhượng vàng, kim loại quý; kiểm tra hải quan, thanh tra thuế; giám sát hải quan; kiểm soát hải quan ; vi phạm liên quan đến giấy phép, điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 155/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2016 và bãi bỏ Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan./.

                                                 Mỹ Hạnh- Chi cục KTSTQ.

Tin cùng chuyên mục